تعلیمی عملی برای زندگی شاد و پیروزمندانه بر اساس محبت و حکمت خداوند

همانطور که این خبر خوش ما و زندگی‌ ما را به نحوی نیکو عوض کرده، بر این باوریم که با شما و زندگیتان نیز چنین می‌کند. چنانکه خداوند راستین می‌‌فرماید: من آمده‌ا‌م تا آدمیان حیات یابند
و آنرا به طور کامل داشته باشند.  یوحنا باب ۱۰ آیهٔ ۱۰

خواست و اراده من سعادتمندی شماست نه بدبختی تان و کسی‌ به جز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهم به شما امید و آینده خوبی‌ ببخشم.  ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۱

رادیو خبر خوش: روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران روی موج کوتاه فرکانس calgary-assembly-of-belivers-pamphlet-whitebackground۷.۳۶۵