خداوندا 

ترس ‌های بی‌دلیلم را

که ریشه در باور ضعیفم دارد را

از من بگیر

جاری کن چشمه‌ای از آرامش بی‌مثال خودت را

بر قلبم

و کنارم باش

تا یادم بماند

اول و آخر تویی

و چون تو هستی پس ترسی ندارم

دستهایم را که بگیری

با چشم بسته

بدون ترس و دلهره

به دنبالت می آیم

و ایمان دارم

مرا به بهترین جایی میبری که میدانی

آمین

1