خدوندا، پدر آسمانی‌ من

با تمام وجودم تو را سپاس می‌گویم

و کارهای عظیم تو را در زندگی‌‌ام به همه خواهم گفت

شادم در تو و می‌سرایم نامت را با شادی و سرور 

تقدیم می‌کنم جانم را به تو

جلال بده نامت را به واسطهٔ وجودم

بر تو توکل می‌کنم ‌ای خداوند مهر و محبت در هنگام سختی

میدانم هیچگاه تنها نمیگذاری مرا

و بر دوش می‌‌گیری بارهایم را

پس پر نشاط خدمت می‌کنم تو را

ای مهربان

آمین

1